Επισκόπηση Λειτουργιών Ιστοσελίδας Διδασκόντων

Αντικείμενο

Το παρόν κείμενο περιγράφει συνοπτικά τις διαθέσιμες στους Διδάσκοντες επιλογές μενού της αντίστοιχης ιστοσελίδας του Φοιτητολογίου. Η δομή του κειμένου είναι εν πολλοίς σε αντιστοιχία με την μορφή των επιλογών μενού.

Οι λειτουργίες που αφορούν στην προβολή καταλόγων φοιτητών που έχουν δηλώσει ή έχουν εξεταστεί σε κάποιο μάθημα του Διδάσκοντα περιλαμβάνονται στην ενότητα "Μαθήματα" παρακάτω.

Οι λειτουργίες που αφορούν στην καταχώριση βαθμολογιών περιλαμβάνονται στην ενότητα "Βαθμολογίες" παρακάτω.

Μαθήματα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται επιλογές που σχετίζονται με την προβολή μαθημάτων τα οποία διδάσκει ή έχει διδάξει ο χειριστής (μέλος ΔΕΠ) καθώς και κατάλογοι φοιτητών που έχουν δηλώσει ή έχουν εξεταστεί στα μαθήματα αυτά.

Παρέχονται δυνατότητες περιορισμού των αποτελεσμάτων με επιλογή ακ. έτους, κ.α., ενώ οι κατάλογοι που εμφανίζονται μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο Excel.

Η επιλογές στην ενότητα μενού "Μαθήματα" δεν σχετίζονται με την καταχώριση Βαθμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να επιλέγεται μάθημα μέσω της ενότητας αυτής και μετά με επιλογές από την ενότητα "Βαθμολογίες" να αναμένεται η επεξεργασία Βαθμολογίου. Αντίθετα όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με την καταχώριση Βαθμολογίου βρίσκονται αποκλειστικά στα μενού της ενότητας "Βαθμολογίες".

Μαθήματα (Τρέχον Ακ. Έτος)

Με την επιλογή αυτή θα εμφανιστεί κατάλογος με τα μαθήματα τα οποία διδάσκει ο χειριστής, στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Μαθήματα

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση καταλόγου με τα μαθήματα τα οποία διδάσκει ή δίδαξε ο χειριστής. Η εφαρμογή επιτρέπει να περιορίσουμε τα αποτελέσματα του καταλόγου επιλέγοντας ακαδημαϊκό έτος στην σχετική φόρμα που εμφανίζεται. Αν δεν επιλεγεί ακ. έτος (επιλογή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ), εμφανίζονται μαθήματα για όλα τα έτη.

Φοιτητές που Δήλωσαν το Μάθημα

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση καταλόγου φοιτητών που δήλωσαν το επιλεγμένο μάθημα.

Τονίζεται ότι το μάθημα θα πρέπει να έχει επιλεγεί από κατάλογο μαθημάτων που εμφανίζονται με τις προηγούμενες σχετικές επιλογές, όπως Μαθήματα (Τρέχον Ακ. Έτος) ή Μαθήματα.

Η εφαρμογή εμφανίζει φόρμα για την επιλογή των παραμέτρων όπως: Ακ. Έτος, Εξάμηνο, Τμήμα Διδασκαλίας, καθώς και επιλογή δυνατότητας να περιληφθούν οι φοιτητές όλων των τμημάτων στη λίστα (checkbox) ή να προβληθεί και το e-mail των φοιτητών.

Ο κατάλογος ο οποίος προκύπτει από αυτή την αναζήτηση μπορεί να εξαχθεί και σε μορφή Excel από το εικονίδιο () πάνω αριστερά της λίστας των ονομάτων.

Φοιτητές που Εξετάστηκαν στο Μάθημα

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση καταλόγου φοιτητών που εξετάστηκαν στο επιλεγμένο μάθημα.

Η εφαρμογή εμφανίζει φόρμα για την επιλογή των παραμέτρων όπως: Ακ. Έτος, Εξεταστική Περίοδος, Μόνο επιτυχώς εξετασθέντες, Εμφάνιση Αναγνωρίσεων, Φοιτητές όλων των τμημάτων (checkboxes).

Ο κατάλογος ο οποίος προκύπτει από αυτή την αναζήτηση μπορεί να εξαχθεί και σε μορφή Excel από το εικονίδιο () πάνω αριστερά της λίστας των ονομάτων.

Βαθμολογίες

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται επιλογές που σχετίζονται με την υποβολή νέων Βαθμολογίων κατά την οριζόμενη από το Τμήμα χρονική περίοδο εξετάσεων. Οι λειτουργίες αφορούν σε νέα Βαθμολόγια καθώς προηγούμενα στοιχεία βαθμολόγησης παρέχονται στην ενότητα "Μαθήματα".

Το σύστημα υποστηρίζει:

Η καταχώριση μπορεί να γίνεται σταδιακά και να αποθηκεύεται στο σύστημα, ως Προσωρινό Βαθμολόγιο. Όταν επιλεγεί σχετικό checkbox που υποδεικνύει ότι το Βαθμολόγιο είναι Οριστικό τότε μετά την αποθήκευση δεν επιτρέπεται άλλη επεξεργασία αυτού

Μετά την οριστική αποθήκευση είναι δυνατή η εξαγωγή του Βαθμολογίου σε αρχείο PDF για την εκτύπωση και αποστολή του στη Γραμματεία ή την ψηφιακή υπογραφή του.

Για την εισαγωγή του Βαθμολογίου με χρήση Excel, θα πρέπει: (α) το βαθμολόγιο να εξαχθεί σε αρχείο Excel συγκεκριμένης μορφής, (β) να συμπληρωθεί το αρχείο Excel στο τοπικό σύστημα, (γ) το συμπληρωμένο Excel να εισαχθεί στην ιστοσελίδα και (δ) μετά από έλεγχο της σελίδας ο χειριστής επιλέγει Αποθήκευση (και Οριστικό εάν πρόκειται για την τελική έκδοση)

Τονίζεται ότι κατά την καταχώριση μεγάλων Βαθμολογίων θα πρέπει να αποθηκεύετε τα δεδομένα τακτικά (π.χ. κάθε 10 λεπτά) καθώς η ιστοσελίδα μπορεί να αποσυνδεθεί από το κεντρικό σύστημα ή να υπάρξει κάποιο δικτυακό πρόβλημα.

Στην περίπτωση όπου υπάρξει διακοπή της σύνδεσης (και για τούτο αδυναμία αποθήκευσης) προτείνεται, σε άλλο tab του περιηγητή να γίνει εκ νέου σύνδεση στη διεύθυνση της ιστοσελίδας και μετά να επιστρέψετε στο Βαθμολόγιο και να πατήσετε Αποθήκευση.

Βαθμολόγια

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση καταλόγου με τα Βαθμολόγια της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Στον κατάλογο εμφανίζονται τα στοιχεία του μαθήματος και η κατάσταση καταχώρισης του Βαθμολογίου (π.χ. "ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ").

  • Εάν δεν εμφανίζονται βαθμολόγια, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί από το Τμήμα οι ημερομηνίες εισαγωγής βαθμολογίων για την επιλεγμένη εξεταστική.
  • Εάν δεν εμφανίζεται το βαθμολόγιο, μόνο κάποιου συγκεκριμένου μαθήματος θα πρέπει να ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα καθώς είναι πιθανό να απαιτείται κάποια ενημέρωση του μαθήματος, όπως ορισμός εξεταστικής, ενεργοποίηση ανενεργού μαθήματος, ενημέρωση στοιχείων διδασκόντων/εξεταστών, κλπ.

Επεξεργασία Βαθμολογίου

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την επεξεργασία Βαθμολογίου που έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των διαθέσιμων Βαθμολογίων. Άρα θα πρέπει αρχικά να επιλεγεί Βαθμολόγιο στον πινακα με τα Βαθμολόγια (πατώντας το κυκλικό checkbox στην πρώτη στήλη, στα αριστερά του τίτλου του μαθήματος). Υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας με τα διαθέσιμα Βαθμολόγια εμφανίζεται μόνο με την επιλογή μενού Βαθμολόγια.

Για την επεξεργασία, ανοίγει το Βαθμολόγιο με τα ονόματα των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα. Επισημαίνεται ότι η αρχική εμφάνιση του καταλόγου φοιτητών προς βαθμολόγηση ενδέχεται να απαιτήσει αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς ελέγχονται διάφορες παράμετροι σε σχέση όχι μόνο με τις δηλώσεις, αλλά και κανόνων συμμετοχής στις εξετάσεις (π.χ. κατάσταση φοιτητή, πιθανές ποινές, κ.α.).

Στη στήλη Βαθμός πατάμε το αντίστοιχο checkbox σε κάθε γραμμή που αφορά φοιτητές που προσήλθαν στην εξέταση, οπότε εμφανίζεται σχετικό πεδίο για την εισαγωγή βαθμού.

Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση στο τέλος της φόρμας μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις τιμές που έχουμε εισάγει στο Βαθμολόγιο. Μπορούμε να κάνουμε αποθήκευση και να επανέλθουμε εκ των υστέρων για συνέχιση της καταχώρισης.

Όταν έχουμε ολοκληρώσει την καταχώριση και θέλουμε να οριστικοποιήσουμε το Βαθμολόγιο τσεκάρουμε το checkbox Είναι Τελικό. Το βαθμολόγιο τότε κλειδώνει και μπορεί να ξεκλειδώσει μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του αρμόδιου Τμήματος.

Μετά την αποθήκευση εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με πόσους συμμετείχαν και πόσες βαθμολογίες έχουν εισαχθεί. Το μήνυμα περιλαμβάνει το ψηφιακό αποτύπωμα του βαθμολογίου και σύνδεσμο για εξαγωγή του βαθμολογίου σε μορφή PDF

Επεξεργασία Βαθμολογίου

Προεπισκόπηση Βαθμολογίου

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την επεξεργασία Βαθμολογίου που έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Βαθμολογίων (με επιλογή του κύκλου/checkbox στα αριστερά του τίτλου του μαθήματος).

Με την εκτέλεση, εμφανίζεται το Βαθμολόγιο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας, με τα ονόματα των φοιτητών που έχουν βαθμολογηθεί μέχρι τώρα.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής του καταλόγου σε αρχείο Excel (εικονίδιο επάνω δεξιά στον κατάλογο)

Εξαγωγή Βαθμολογίου (PDF)

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εξαγωγή Βαθμολογίου σε αρχείο τύπου PDF. Το αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά, να εκτυπωθεί ή να υπογραφεί ψηφιακά, και αποσταλεί στη Γραμματεία, εάν απαιτείται.

Πριν επιλέξουμε από τον μενού την εξαγωγή Βαθμολογίου, θα πρέπει να έχουμε επιλέξει κάποιο Βαθμολόγιο από τον αντίστοιχο κατάλογο ή να έχουμε ανοικτό ήδη κάποιο Βαθμολόγιο για προεπισκόπηση.

Αρχικά εμφανίζεται φόρμα, όπου ορίζουμε τις παραμέτρους (εξεταστική περίοδος, τμήμα διδασκαλίας) και επιλέγουμε Τμήμα εάν απαιτείται (π.χ για ξεχωριστές εξαγωγές ανά Τμήμα φοιτητών).

Σημειώνεται ότι κατά την αποθήκευση οριστικού Βαθμολογίου εμφανίζεται επίσης σύνδεσμος για την εξαγωγή του Βαθμολογίου σε μορφή PDF.

Εξαγωγή Βαθμολογίου (Αρχείο Excel)

Η επιλογή αυτή είναι το πρώτο βήμα για την συμπλήρωση βαθμολογίου σε περιβάλλον Excel. Με την εκτέλεση του μενού θα παραχθεί αρχείο Excel συγκεκριμένης μορφής, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα.

Το παραγόμενο αρχείο περιλαμβάνει αναγνωριστικά των φοιτητών που επιτρέπουν την μετέπειτα επαναφόρτωση του στο σύστημα Φοιτητολογίου, οπότε θα πρέπει μόνο να συμπληρωθούν οι βαθμοί χωρίς να γίνει κάποια μεταβολή του αρχείου.

Μόλις συμπληρωθούν οι βαθμοί θα πρέπει με την επιλογή μενού Εισαγωγή Βαθμολογίου από αρχείο Excel να γίνει μεταφόρτωση (upload) αυτού στην ιστοσελίδα.

Εισαγωγή Βαθμολογίου από αρχείο Excel

Εφ' όσον έχει προηγηθεί η εξαγωγή του βαθμολογίου σε Excel, και η συμπλήρωση των βαθμών στο Excel, το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή του Excel στη ιστοσελίδα, ώστε να αποσταλούν (πατώντας Αποθήκευση) στο κεντρικό σύστημα.

Θα πρέπει αρχικά να έχει επιλεγεί Βαθμολόγιο (με επιλογή του κύκλου/checkbox στα αριστερά του τίτλου του μαθήματος) από τον κατάλογο των Βαθμολογίων (επιλογή μενού Βαθμολόγια).

Στη συνέχεια, επιλέγοντας Εισαγωγή Βαθμολογίου από αρχείο Excel μπορεί να φορτωθούν οι βαθμοί από το Excel στην ιστοσελίδα.

Μόλις φορτωθούν οι βαθμοί θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος ορθότητας των στοιχείων και στη συνέχεια πατώντας Αποθήκευση τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στο Φοιτητολόγιο. Εάν έχει επιλεγεί το checkbox Είναι Τελικό τότε έχει οριστικοποιηθεί η εισαγωγή του Βαθμολογίου.

Άλλες Επιλογές

Προσωπικά Στοιχεία

Η επιλογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα προβολής προσωπικών στοιχείων του διδάσκοντα όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στο σύστημα Φοιτητολογίου. Ειδικότερα, παρέχεται προεπισκόπηση των στοιχείων του διδάσκοντα όπως: προσωπικά στοιχεία, τίτλος, γνωστικό αντικείμενο, στοιχεία επαφής και επικοινωνίας, κ.α.

Σημειώνεται ότι μικρό μέρος των στοιχείων αυτών είναι ορατό από τους φοιτητές μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

Ανακοινώσεις

Παρέχονται επιλογές μενού για την ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικών με μαθήματα του Διδάσκοντα. Οι ανακοινώσεις θα είναι ορατές σε φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα.

Πιστοποιητικά

Παρέχονται επιλογές μενού για την ψηφιακή υπογραφή συγκεκριμένων πιστοποιητικών. Η επιλογή αφορά σε μέλη ΔΕΠ με διοικητικές αρμοδιότητες όπου απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικών φοιτητών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω κείμενο δεν απεικονίζει απαραίτητα την τελευταία έκδοση των εφαρμογών ή την παρούσα παραμετροποίηση. Νεότερες εκδόσεις ενδεχομένως να διατίθενται, και να περιλαμβάνουν μικρές διαφοροποιήσεις από την παρουσιαζόμενη λειτουργικότητα.