Επισκόπηση Λειτουργιών Ιστοσελίδας Φοιτητών

Αντικείμενο

Το παρόν κείμενο περιγράφει συνοπτικά τις διαθέσιμες στους Φοιτητές επιλογές μενού της αντίστοιχης ιστοσελίδας του Φοιτητολογίου. Η δομή του κειμένου είναι εν πολλοίς σε αντιστοιχία με την μορφή των επιλογών μενού.

Στην ενότητα μενού "Στοιχεία Φοιτητή" περιλαμβάνονται λειτουργίες προβολής στοιχείων φοίτησης, προσωπικών στοιχείων του φοιτητή, στοιχείων επικοινωνίας, κ.α.

Επιλογές που σχετίζονται με την προβολή δηλώσεων μαθημάτων (τρέχουσα ή παλαιότερες) καθώς και με την υποβολή νέων δηλώσεων είναι διαθέσιμες στην ενότητα μενού "Δηλώσεις".

Στην ενότητα μενού "Βαθμολογίες" περιλαμβάνονται επιλογές που σχετίζονται με την προβολή βαθμολογιών.

Στην ενότητα μενού "Αιτήματα" περιλαμβάνονται επιλογές που σχετίζονται με την υποβολή αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών.

Στην ενότητα μενού "Ανακοινώσεις" περιλαμβάνονται λειτουργίες προβολής ανακοινώσεων του Τμήματος και των διδασκόντων.

Στοιχεία Φοιτητή

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται λειτουργίες προβολής στοιχείων φοίτησης, προσωπικών στοιχείων του φοιτητή, στοιχείων επικοινωνίας, κ.α.

Στοιχεία Φοίτησης (Προεπισκόπηση)

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προεπισκόπηση των στοιχείων φοίτησης του φοιτητή όπως Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί, έτος εισαγωγής, κατεύθυνση, κατάσταση φοίτησης, κλπ.

Στοιχεία Ταυτότητας και Επαφής (Προεπισκόπηση)

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προεπισκόπηση των στοιχείων ταυτότητας και επαφής του φοιτητή, όπως στοιχεία επικοινωνίας, δημογραφικά, στοιχεία ταυτότητας, ασφάλισης, κ.α.

Ιστορικό Κατάστασης Φοίτησης (Προεπισκόπηση)

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την προεπισκόπηση του ιστορικού κατάστασης φοίτησης του φοιτητή, όπως στοιχεία εγγραφής σε εξάμηνο, αναστολής φοίτησης, κλπ

Εμφανίζονται επίσης ορόσημα και ημερομηνίας συγκεκριμένων ενεργειών, όπως εγγραφή, επιλογή κατεύθυνσης, ανακήρυξη πτυχιούχου, κ.α.

Ειδικά για τους πτυχιούχους, εμφανίζονται όλα τα σχετικά στοιχεία ανακήρυξης και ορκωμοσίας, βαθμός πτυχίου, κλπ.

Δηλώσεις

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται επιλογές μενού που σχετίζονται με την προβολή δηλώσεων μαθημάτων (τρέχουσα ή παλαιότερες) καθώς και με την υποβολή νέων δηλώσεων (διαθέσιμο μόνο την καθορισμένη από το Τμήμα χρονική περίοδο).

Δηλώσεις Φοιτητή

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση των δηλώσεων μαθημάτων του φοιτητή. Η εφαρμογή μας επιτρέπει να περιορίσουμε το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης επιλέγοντας ακαδημαϊκό έτος> και εξάμηνο στην φόρμα που εμφανίζεται.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπου δεν επιλεγεί ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή παραμείνει η τιμή "ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ"), εμφανίζονται όλες οι δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή (όλων των ετών/όλων των εξαμήνων αντίστοιχα).

Ο κατάλογος ο οποίος προκύπτει από αυτή την αναζήτηση μπορεί να ταξινομηθεί ή να εξαχθεί και σε αρχείο Excel πατώντας το εικονίδιο () πάνω αριστερά της λίστας των αποτελεσμάτων.

Κατά την περίοδο υποβολής νέων δηλώσεων, οι νέες δηλώσεις εμφανίζονται στην παρούσα λίστα, μόνο μετά το συγχρονισμό του συστήματος (ενδεχομένως μετά το τέλος της περιόδου υποβολής δηλώσεων, και σίγουρα όχι άμεσα).

Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη νέα δήλωση μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου από τους φοιτητές. Το σύστημα επιτρέπει την εκτέλεση αυτής της ενέργειας μόνο κατά την προσδιορισμένη, από τη Γραμματεία, περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων, διαφορετικά εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος.

Επιλέγοντας την ενέργεια αυτή, εμφανίζεται η ιστοσελίδα επιλογής μαθημάτων με τέσσερεις κύριες ενότητες:

  1. Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η ενότητα Διαθέσιμα Μαθήματα όπου παρουσιάζεται ο πίνακας με μαθήματα από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής. Για την επιλογή, στην πρώτη στήλη του πίνακα αυτού εμφανίζεται κουμπί Προσθήκη το οποίο επιτρέπει την προσθήκη του αντίστοιχου μαθήματος στη δήλωση.
  2. Πάνω από τον πίνακα με τα Διαθέσιμα Μαθήματα εμφανίζονται κουμπιά για τον έλεγχο της δήλωσης και την αποθήκευση αυτής. Πατώντας το κουμπί Έλεγχος Δήλωσης ελέγχονται οι επιλογές μαθημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες δηλώσεων του Τμήματος, και ενημερώνεται η κατάσταση (εμφανίζονται σχετικά μηνύματα). Αφού προσθέσουμε όσα μαθήματα θέλουμε κάνουμε ξανά έλεγχο και στο τέλος αποθηκεύουμε πατώντας Αποθήκευση Δήλωσης.
  3. Στην ενότητα Επιλεγμένα Μαθήματα (πάνω από τα κουμπιά ελέγχου και αποθήκευσης) εμφανίζεται ο πίνακας με τα μαθήματα που έχουν επιλεγεί. Το κουμπί Αφαίρεση επιτρέπει την αφαίρεση μαθήματος που δεν μπορεί να επιλεγεί βάσει κανόνων (π.χ. υπεράριθμο σύνολο επιλεγμένων μαθημάτων).
  4. Το σύστημα μας δίνει στην κορυφή της φόρμας Μηνύματα Κατάστασης (π.χ. ενημερώνει για σφάλματα επιλογής, συνολικό αριθμό Πιστ. Μονάδων επιλογών, κ.α.). Η δυνατότητα αποθήκευσης είναι διαθέσιμη όταν δεν εμφανίζονται μηνύματα λάθους κατά τον έλεγχο, δηλαδή ο έλεγχος τήρησης των κανόνων είναι επιτυχής.

Στο τέλος της διαδικασίας είναι δυνατή η εξαγωγή αρχείου PDF όπου καταγράφονται τα επιλεγμένα μαθήματα, πατώντας στο σύνδεσμο Έκδοση Βεβαίωσης Δήλωσης Μαθημάτων.

Σημείωση: Κατά την περίοδο δηλώσεων, είναι δυνατή η αλλαγή της αποθηκευμένης δήλωσης. Κατά το διάστημα αυτό, η τρέχουσα αποθηκευμένη δήλωση δεν θα εμφανίζεται στο σύνολο των δηλώσεων (δηλ. με την επιλογή "Δηλώσεις Φοιτητή"). Μετά το πέρας της περιόδου δηλώσεων η αποθηκευμένη δήλωση θεωρείται οριστική και θα εμφανίζεται με το μενού "Δηλώσεις Φοιτητή".

Οφειλόμενα Μαθήματα: Ο πίνακας με τα Διαθέσιμα Μαθήματα περιλαμβάνει τη στήλη "Χαρακτηρισμός Μαθήματος" στην οποία εμφανίζονται στοιχεία του τύπου του μαθήματος (π.χ. Υποχρεωτικό), του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και ένδειξη "Οφειλόμενο Μάθημα" όταν το μάθημα είχε δηλωθεί σε προηγούμενο έτος και πρέπει να δηλωθεί εκ νέου ως οφειλόμενο.

Αντικατάσταση Οφειλόμενου Μαθήματος: Επιλέγουμε το οφειλόμενο μάθημα, και το νέο μάθημα που θα το αντικαταστήσει πατώντας Προσθήκη στην ενότητα Διαθέσιμα Μαθήματα. Μετά, στην ενότητα Επιλεγμένα Μαθήματα όπου εμφανίζονται τα μαθήματα αυτά, στη στήλη Ειδική Επιλογή εμφανίζεται λίστα με σχετικές επιλογές. Στη γραμμή με το οφειλόμενο μάθημα επιλέγουμε "Οφειλόμενο που θα Αντικατασταθεί" και στη γραμμή με το νέο μάθημα επιλέγουμε "Νέο που Αντικαθιστά Οφειλόμενο". Αυτό αρκεί για την αντικατάσταση και τον έλεγχο ορθότητας της αντικατάστασης οφειλόμενου.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι επιτρέπεται για το Τμήμα, η αντικατάσταση οφειλόμενων. Όταν δεν επιτρέπεται, δεν εμφανίζεται η στήλη "Ειδική Επιλογή".

Μαθήματα Εκτός Τμήματος (MET): Όταν είναι δυνατή η ελεύθερη επιλογή μαθημάτων εκτός του Τμήματος των φοιτητών, τότε εμφανίζεται στην ενότητα των κουμπιών ελέγχου και αποθήκευσης ένα κουμπί "Μαθήματα Εκτός Τμήματος - ΜΕΤ" το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση πίνακα διαθέσιμων μαθημάτων από άλλα Τμήματα. Πατώντας Προσθήκη, κατά τα γνωστά, επιλέγεται το μάθημα από το άλλο Τμήμα.

Επιλογή Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης (Φοιτητές)

Η επιλογή αφορά μόνο στα Τμήματα όπου οι φοιτητές απαιτείται να επιλέξουν Κατεύθυνση σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την χρονική περίοδο δήλωσης Κατεύθυνσης, ο φοιτητής μπορεί διαλέξει μία από τις εμφανιζόμενες σε σχετική φόρμα Κατευθύνσεις.

Οι διαθέσιμες Κατευθύνσεις εμφανίζονται σε λίστα. Πατώντας πάνω στη λίστα επιλέγεται και αποθηκεύεται η προτιμώμενη Κατεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι κάποια Τμήματα αντί του όρου Κατεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιούν κάποια άλλη αντίστοιχη ορολογία για την οργάνωση των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών, όπως Κύκλος, Θεματική Ενότητα, Δέσμη, κ.α.

Βαθμολογίες

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται επιλογές που σχετίζονται με την προβολή βαθμολογιών.

Επιτυχώς Εξετ. Μαθήματα Φοιτητή

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση Καταλόγου με τα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα του φοιτητή, με σχετικές πληροφορίες μαθημάτων, όπως Ακαδημαϊκό έτος, εξεταστική, βαθμός, πιστωτικές μονάδες, κλπ.

Ο κατάλογος βαθμολογιών μπορεί να ταξινομηθεί ή να εξαχθεί και σε αρχείο Excel πατώντας το εικονίδιο () πάνω αριστερά της λίστας των αποτελεσμάτων.

Πίνακας Βαθμολογιών

Βαθμολογίες Φοιτητή

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση καταλόγου βαθμολογιών ενός φοιτητή στα μαθήματα που έχει εξεταστεί, όπου περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στην εξεταστική περίοδο, τον τύπο εξέτασης, τον συντελεστή βαρύτητας και τις μονάδες ECTS, κλπ.

Ο κατάλογος μπορεί να περιοριστεί με τις προσφερόμενες επιλογές στη φόρμα που εμφανίζεται (π.χ. ακ. έτος) και να ταξινομηθεί ή να εξαχθεί και σε αρχείο Excel πατώντας το εικονίδιο () πάνω αριστερά της λίστας των αποτελεσμάτων.

Αριθμός Επιτυχώς Εξετ. Μαθημάτων (ανά Τύπο)

Η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση Καταλόγου με τα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα του φοιτητή ανά τύπο και κατεύθυνση.

Διακύμανση Επίδοσης Φοιτητή

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση καταλόγου με τη διακύμανση της επίδοσης του φοιτητή, ανά εξεταστική και ακαδημαϊκό έτος, τον μέσο όρο και τα Κάτω και Άνω Όρια για τον υπολογισμό του Μέσου Όρου.

Αιτήματα

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται επιλογές που σχετίζονται με την υποβολή αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών.

Ο φοιτητής επιλέγει τα Πιστοποιητικά που αιτείται πατώντας το αντίστοιχο checkbox στη λίστα διαθέσιμων Πιστοποιητικών.

Θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα σχετικά με το τρόπο παραλαβής των Πιστοποιητικών (π.χ. στην Γραμματεία, με e-mail ή στην παρούσα ιστοσελίδα σε μορφή PDF). Σημειώνεται ότι αρχικά η διάθεση σε μορφή PDF (με ψηφιακή υπογραφή) ίσως δεν είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Νέο Αίτημα Έκδ. Πιστοποιητικών

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την υποβολή αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού, επιλέγοντας τύπο, αριθμό αντιγράφων και εισάγοντας κάποιο διευκρινιστικό σχόλιο (π.χ. ειδική χρήση, τρόπος αποστολής, κλπ.), εάν απαιτείται.

Αιτήματα Έκδοσης Πιστοποιητικών

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση λίστας με υποβληθέντα αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικού με τα αντίστοιχα στοιχεία κατάστασης, ημερομηνίες αίτησης και ολοκλήρωσης, καθώς και σχετικά σχόλια.

Αιτήματα Έκδοσης Πιστοποιητικών

Ανακοινώσεις

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται λειτουργίες προβολής ανακοινώσεων του Τμήματος και των διδασκόντων.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Εμφανίζεται κατάλογος με ανακοινώσεις του Τμήματος. Οι νέες ανακοινώσεις εμφανίζονται και στην αρχική σελίδα.

Πίνακας Ανακοινώσεων Μαθημάτων

Εμφανίζεται κατάλογος με ανακοινώσεις των διδασκόντων των μαθημάτων που έχει δηλώσει ο φοιτητής. Οι νέες ανακοινώσεις εμφανίζονται και στην αρχική σελίδα.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω κείμενο δεν απεικονίζει απαραίτητα την τελευταία έκδοση των εφαρμογών ή την παρούσα παραμετροποίηση. Νεότερες εκδόσεις ενδεχομένως να διατίθενται, και να περιλαμβάνουν μικρές διαφοροποιήσεις από την παρουσιαζόμενη λειτουργικότητα.